Home

Stereometrie čtvrtletní práce

úvod ke stereometrii - Univerzita Karlov

Nástroje pro 3D modelování ve výuce stereometrie

Stereometrie 9 Stereometrie Polohové vlastnosti Prostor se skládá z bodů, přímky a roviny jsou jeho podmnožiny. Bod může ležet (neležet) na přímce, nebo v rovině, přímka leží (neleží) v rovině, přímka prochází (neprochází) bodem, roviny prochází (neprochází) bodem, případně přímkou Definice základních pojmů stereometrie. Základními geometrickými útvary ve stereometrii jsou bod, přímka a rovina. BOD: je bezrozměrný základní geometrický útvar. Je znázorněn křížkem a velkým tiskacím písmenem. PŘÍMKA: nekonečně tenká, nekonečně dlouhá, dokonale rovná křivka Dělicí poměr. Nejdříve si zavedeme pojem dělicí poměr, který budeme dále využívat. Týká se každých tří různých bodů ležících na jedné přímce a jejich vzájemných vzdáleností Stereometrie - Závěrečná písemná práce. Dobrý den, mám před sebou matematiku, konkrétně stereometrie, příklady. Výpočky objemu, obsahů atd. Vše by bylo v pořádku, kdybych jen dosazoval do vzorců, mám tu ale dost těžké úkoly Tato práce navazuje na Webovou aplikaci pro výuku stereometrie od Lídy Kadlecové, ve které jsou uvedeny základní znalosti ze stereometrie. My se zde budeme zabývat řezy těles rovinou s využitím osové afinity mezi rovinami. Práce je rozdělena do několika kapitol

Stereometrie na střední škol

 1. Práce se věnuje konstrukčním úlohám ze stereometrie. Je rozdělena do tří částí. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována polohovým konstrukční
 2. kapitoly (v ětšinou do napsání čtvrtletní písemné práce, na výjimky z tohoto pravidla bude upozorn ěno). Vyžadováno bude porozum ění a schopnost aplikovat ne pouze mechanicky zopakovat. Některé body neodpovídají p řesn ě modrým ráme čkům v textu poznámek, protože jd
 3. TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE - PDF. © 2014 - 2020 Jana Besedová
 4. stereometrie koule. Dobrý den potřeboval bych poradit v úterý píšu opravnou písemku z matematiky jde mi o 4-5 a píšeme ze stereometrie koule a její části ale nevím kde mám sehnat příklady i s výsledkama žádné zbírky z matematiky nemamé

2. čtvrtletní práce ÚNOR Stereometrie (14) Základní pojmy (1). Volné rovnoběžné promítání (2). Polohové vlastnosti bodů, přímek, rovin (6). Řezy hranolů a jehlanů rovinou (4). Průnik přímky s tělesem (1). BŘEZEN Stereometrie (14) Kolmost přímek, přímky a roviny, dvou rovin, kritéria kolmosti (5) Seminární práce z matematiky Stereometrie. Zpět na rozcestník. Zobrazení.

Diplomová práce - Stereometrie

•Protože stereometrie patří mezi nejobtížnější části matematiky, dbali jsme na systematické řazení úloh a na dostatečné množství úloh na porozumění. •Zajímavou částí je příloha, která obsahuje úlohy testující prostorové vidění. •Pracovní sešit tvoří učebnicovou sadu společně s učebnicí. OBSA Čtvrtletní práce - lom. výrazy Lomené výrazy k maturitě Hodnota výrazu Výrazy - písemná práce Zápisy výrazů Procenta - pís. práce Mocniny - pís. práce Slavní matematici: Rovnice a funkce : Lin.rce (závorky), Lin.rce - pracovní list Lin.rce (zlomky) Lin.rce (neznámá ve jmenovateli) Lin.rce I. část Lin.rce II. část Lin. Stereometrie - slovní úlohy a příklady Stereometrie je geometrie prostorových útvarů (kostka, hranol, kvádr, koule, kužel apod). Počet nalezených příkladů: 134 Orientační výsledky a detailní postup řešení (po oficiálním zveřejnění výsledků) didaktického testu z matematiky u státní maturity 2018 v podzimním termínu pro všechny napjaté maturující z matematiky jsou zde. Projděte si je spolu s přáteli maturanty a porovnejte si výsledky s těmi vlastními, abyste zjistili, jak jste u podzimního termínu maturity z matematiky.

Funkce a rovnice. Matematika SŠ » Funkce a rovnice » . aktualizováno: 20. 9. 2020 23:52. Seznam kapitol / hodi Diplomová práce. Kristýna Jurczyková Stereometrie Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc. Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M- 06 - Stereometrie. 07 - Word - základy práce s programem. 08 - Excel - základy práce s programem. 09 - Word, Excel - pokročilé práce s programem. 10 - Měření rozměrů a tvarů součástí. 11 - Zkoušení vlastností a veličin. 12 - Technologie pro obor Karosář. 13 - Dopravní systémy. 14 - Technologie pro Autolakýrníky. 15. Stereometrie . Elektronický učební text pro posluchače učitelství, učitele středních škol i jejich žáky. Stereometrie. E-learning text for pre-service teachers, teachers of secondary schools and their pupils. diplomová práce [OBHÁJENO] Zobrazit/ otevřít. Text práce (4.453Mb) Abstrakt (79.94Kb) Abstrakt (anglicky) (79.93Kb. A a 2.D) - termín čtvrtletní písemné práce se posouvá (vzhledem k termínu uzavření klasifikace, a protože já nebudu 19. 11. s největší pravděpodobností ve škole) na úterý 16. 11. pro 2.D (bude spojena první hodina do matematiky a druhá hodina do češtiny) a 15. 11. STEREOMETRIE. Pracovní listy do.

Kontrola 3. čtvrtletní písemné práce z matematiky . Tečna vedená bodem ke kružnici nevycházela pěkně, ačkoliv jsem ji vzala z Petákové. Jenom ne ze šťastného cvičení. Nebyl to můj záměr. Z toho důvodu za numerický výpočet body nebyly, leda bonusové, pokud se tím někdo zaobíral. Nebojte se Kdo odevzdává práce e-mailem, musí vyplnit předmět a to následujícím způsobem: Jméno a Příjmení, Třída a číslo úkolu! Příprava na I. čtvrtletní práci; Matematika pro spolužáky: Stereometrie, pracovní sešit: Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kolektiv čtvrtletní práce v paralelních skupinách, třídách musí být tématicky jednotné, učitel oznamuje vždy žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů se zdůvodněním klasifikačního stupně, Stereometrie. základní polohové a metrické vlastnosti v prostoru. práce s úhloměrem - konstrukce a měření narýsovaného úhlu přenášení úhlů, osa úhlu konstrukce základních úhlů pomocí kružítka grafické a početní sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlu pojem úhel v rovině, zápis konvexního a nekonvexního úhlu řecká abeceda druhy souměrností shodnost rovinných. Oprava 4. čtvrtletní písemné práce 17.6. 105. 104. 4. čtvrtletní písemná práce. Shrnutí látky za 4. čtvrtletí Druhá hodina matematiky: 16.6. 103: Povrch a objem těles - shrnutí učiva 15. 6. 102: Povrch a objem těles - shrnutí učiva Možnost dobrovolné generálky na 4. čtvrtletní práci: 12. 6. 100-101: Povrch a objem.

02.06.2016 Pro potřeby studentů 2. ročníků jsem vypracoval ukázkovou čtvrtletní práci ze stereometrie. Zatím neobsahuje řešení. Zatím neobsahuje řešení. O výsledky si můžete požádat prostřednictvím emailu Stereometrie 1 - Duration: 19 Opakování k 3 čtvrtletní písemné 12 views; Tomáš Dědek uploaded a video 2 months ago 18:58. Oprava čtvrtletní písemné práce - Duration: 18.

Stereometrie - Wikipedi

 1. Lomené výrazy příklady Lomené výrazy - Příklady z matematik . Algebraické výrazy a jejich úpravy Úpravy výrazů s více proměnnými, Sčítání a odčítání zlomků, Násobení a dělení zlomků Regulární výrazy vznikly z důvodu potřeby práce s textovými řetězci určitým unifikovaným Příklady
 2. formy výuky: hromadné vyučování, skupinové, individuální doučování, samostatná práce Hodnocení výsledků žáků: 2 známky ústní za pololetí, 4 písemné testy, 2 čtvrtletní písemné práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny, klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivac
 3. - čtvrtletní práce (v 1. až 3. ročníku jsou čtyři, ve 4. ročníku jsou v prvním pololetí dvě, ve druhém pololetí je závěrečná práce společná pro všechny třídy ročníku) - ústní zkoušení (učitel hodnotí schopnost žáka ústně obhájit a vysvětlit řešení úloh
 4. Ústní zkoušení, písemné testy, domácí úkoly, slohové práce, čtvrtletní a pololetní práce, praktické úkoly. Při hodnocení žáka se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, zájem o předmět, schopnost logicky myslet, reagovat na doplňující.

Opravný čtvrtletní test (8 . Výpočet objemu a povrchu trojbokého hranolu. Konstrukce lichoběžníku - řešení Postupně narýsuj lichoběžníky. 7b) Obvod a obsah trojúhelníku. Souřadnice bodů, vektory a operace s nimi ; tak na zaklade telefonickych monitorovanych hovorov nevyhral Hranol tieto volby. Takze az take zbytecne pice to. [Matematika] ~DÚ~ ~Seminář~ Stereometrie, shodná zobrazen [Matematika] Zadání čtvrtletní práce. od Maple » čtv 17. lis 2011 14:11:37 0 Odpověd 2.12.2017 - Explore Jaromír Indrák's board Fyzika a matematika, followed by 109 people on Pinterest. See more ideas about Fyzika, Matematika, Učení Vítejte na naších třídních stránkách. Naleznete zde přepsané a naskenované sešity, aktuality ze školy, všechny důležité třídní záležitosti a v neposlední řadě také odkazy na mnoho specializovaných webů (vhodný zdroj informací ke studiu, referátům i k pouhému prohlížení). ===== Pokud chcete přidávat vlastní příspěvky, můžete se přihlásit pomocí.

Video či foto vlastní práce vítáno! Splnění tohoto úkolu bude důležitou známkou z předmětu, navíc vám bude moct sloužit pro závěrečnou zkoušku. Úkol zašlete do 20.11. své učitelce, těšíme se na vaši práci! Stereometrie. Žáci a žákyně, Známky budou podkladem pro čtvrtletní klasifikaci písemná práce Ústní zkouška Praktická odborná část. Zpracování maturitní práce, prezentace Cizí jazyk 1. volitelný Test Strukturovaná . písemná práce Ústní zkouška Teoretická odborná část. Ústní zkouška Volitelná zkouška. matematika/občanský základ Test Ekonomika. Ústní zkouška 2.5. Koncepce vzdělávání.

Webová aplikace pro výuku stereometrie

Školní vzdělávací program umoţňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti ţáků, vyuţívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních. Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, obory s převládající nezaměstnaností), znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru budoucího povolání 9. Práce s jazykovými příručkami - je schopen napsat popis různým funkčním stylem - sestaví konkrétní útvar odborného nebo uměleckého stylu - chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psaným 1. Popis - prostý, odborný, pracovního postupu, líčení II. 2. I. kontrolní slohová práce - orientuje se v hláskoslovném systém

Pro střední školy - e-Matematika

Stereometrie - slovní úlohy z matematik

práce, ústní zkoušení, dvě pololetní práce v kaţdém ročníku, hodnocení domácích úkolů a. projektů. Při hodnocení je důraz kladen na jednotlivé jazykové dovednosti - mluvený projev, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaný projev a gramaticko-lexikální struktury • metody práce s odborným textem (vyhledávání informací, překlad, studium odborné literatury, práce s internetem), • metody nácviku dovedností (poslech rodilého mluvčího, práce s obrazem, práce s mapou, didaktická hra, práce s audiovizuální technikou)

práce s texty, dovednost výstiţně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. V kaţdém ročníku píší ţáci dvě rozsáhlejší slohové práce, ke kterým se připravují soustavou. cvičných prací a dílčích úkolů. Kratší slohové práce jsou obvykle školní, mohou být zadávány. i práce domácí Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi/ Oldřich Matoušek, Pavla Kodymová, Jana Koláčková (eds.). -- Vyd. -- Vyd. 2 - písemné práce ve form ě diktát ů, korektur a cvi čení, - písemné práce zam ěřené na znalosti z jednotlivých jazykov ědných disciplín, - slohové práce a slohová cvi čení, - referáty, - prezentace skupinových a individuálních prací, - klasifikace práce v hodin ě pro zvýšení motivace, - ústní zkoušení - archivovat písemné práce žáků - dobu archivace určí ředitel školy Získávání podkladů pro hodnocení žáků - soustavné diagnostické pozorování žáka - soustavné sledování výkonů a připravenosti žáka - různé druhy zkoušek: písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové - čtvrtletní kontrolní práce Velké prověrky, kontrolní práce, testy, tj. čtvrtletní, pololetní apod. (tématické) jsou plánovány nejméně týden předem. O přestávkách je možnost pobytu venku - dvůr školy (po přezutí). Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 14 SMILE verze 3.0.

Stereometrie - Gymnázium Che

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

 • Farma bláto.
 • Soudal lepidlo t rex gold power.
 • Cafe praha liberec.
 • Ruger mini 30 prodej.
 • Spárování handsfree buddy.
 • Půlmaraton české budějovice 2019.
 • Zš brumov bylnice fotografie.
 • Květina sloní noha.
 • Regulace otáček ventilátoru podle teploty.
 • Přihrnování brambor.
 • Vyhláška 398 z roku 2013.
 • Nathan fillion in guardians of the galaxy.
 • F lux download for pc.
 • Pec na chleba teplota.
 • Zahradnictví nápadník děj.
 • Klamárium ntm.
 • Illustrator text to path.
 • Hořčík tablety nejlepší.
 • Stalinec t 130.
 • Cz cosplay shop.
 • Gta san andreas download ulozto.
 • Kostel nanebevzetí panny marie kutná hora.
 • Sýrařské sady.
 • Miluji tě modře zkouknito.
 • Radary olomouc.
 • The palace one&only royal mirage.
 • Čtrnáct bodů prezidenta wilsona.
 • Kryštof zlín.
 • Dvd zkratka.
 • Smart brýle.
 • Péče o floxy.
 • Co obsahuje vitamín a.
 • Kdy stříhat zákulu.
 • Duševní zdraví.
 • Jpg size convert.
 • Bluma wiki.
 • Suchý článek.
 • Rally disky.
 • Recepty z cukety moučníky.
 • Svetle hnede spineni.
 • Snídaně u tiffanyho hlavní postavy.