Home

Obvody a obsahy rovinných útvarů slovní úlohy

Příklady na obsah rovinných útvarů Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Má smysl mluvit o obsahu čtverce, obdélníku, kruhu, o obsahu plochy ohraničené křivkami, mnohoúhelníkem apod Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.. Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. Slovní úlohy řešené rovnicemi; Obvody a obsahy. Obvod. Obvod rovinného obrazce je součet délek jeho stran. Označuje se o (malé o) převody jednotek přijímací zkoušky přídavná jména příklady Příslovce rovnice shoda přísudku s podmětem slovní druhy Sčítán. Podobnost rovinných útvarů.:Objem a povrch kužele.:Objem a povrch kužele - příklady.:Objem a povrch jehlanu 1.:Objem a povrch jehlanu 1 - příklady.:Objem a povrch jehlanu 2.:Objem a povrch jehlanu 2 - příklady.:Objem a povrch koule.:Objem a povrch koule - příklady.:Finanční matematik

Obsah - slovní úlohy z matematiky (strana 19

Úlohy s obvody . Vypočítej slovní úlohy, použij jednotek uvedených v zadání. Úloha č.1 Obdélníková zahrada pana Novotného má rozměry 35 m a 27 m. Čtvercový sad pana Sováka má stranu 29m. Kdo spotřebuje na oplocení své zahrady více pletiva a o kolik M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27506 × vyzkoušeno; Matematika - trojúhelníky Matematika ø 72.8% / 3538 × vyzkoušeno; Matika-4-5.ročník-slovní úlohy Matematika ø 62.8% / 23238 × vyzkoušeno; Matematika-středně lehké Matematika ø 85.2% / 833 × vyzkoušen Vzorce. Obvod kruhu (i kružnice) o poloměru r je o=2\pi r.Pro průměr d platí o = \pi d.. Obsah kruhu o poloměru r je S=\pi r^2.Pro průměr d platí S = \frac{1}{4} \pi d^2.. Konstanta \pi se nazývá též Ludolfovo číslo. \pi je iracionální číslo, což znamená, že nejde vyjádřit zlomkem ani zapsat přesně v desítkové soustavě. Přibližná hodnota \pi je 3,14159265 Slovní úlohy - směsi, společná práce, pohyb, roztoky, přímá a nepřímá úměra PDF: Práce s textem Řešení: PDF: 9. týden. Obvody a obsahy rovinných útvarů PDF: Stylistika Řešení: PDF.

Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole

Obsah řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 98 Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list k opakování učiva 5. ročníku. Žáci mají za úkol řešit pět úloh zaměřených na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, výpočet obvodu a obsahu rovinného útvaru ve čtvercové síti a zakreslení rovinného útvaru daného obsahu do čtvercové sítě

Přepočítej si příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Obvod i obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či lichoběžníku najdeš na Priklady.com Obsahy a obvody rovinných útvarů Přehledová tabulka vzorců pro výpočty obsahů a obvodů rovinných útvarů. Tabulky obsahují odkazy na stránky s detaily výpočtu a kalkulačku pro jednotlivé útvary Tabulka Obsahy a obvody rovinných obrazců je výborná pomůcka na hodiny geometrie vytvořená pro žáky od 5. ročníků základních škol. Najdete na ní vyobrazení a charakteristiku základních geometrických útvarů, vzorce pro výpočet jejich obvodu a obsahu

Re: Obvody a obsahy rovinných útvarů Tak nakonec jsem na to asi prisla. Pocitala jsem to s temi 4/3 a vyslo mi, ze je 12 cm. Tim padem je obvod puvodniho ctverce 48 cm. Doufam, ze uz je to ted dobre Obvody a obsahy rovinných útvarů. Zdravim vsechny Momentalne delam ukol do matiky a uz jsem udelala vsechna cviceni, ale s poslednim si nevim absolutne rady. Takhle zni: Jestlize delku strany zvetsime o tretinu, zvetsi se obsah ctverce o 112cm2. Vypoctete obvod puvodniho ctverce. Za kazdou odpoved budu rada, dekuju moc Vzorečky rovinných útvarů, vzorce pro planimetrii. Vzorečky rovinných útvarů, vzorce v planimetrii Tahák se základními vzorečky, rozkliknutím názvu útvaru zjistíte podrobnosti. Uran Planeta Neptun Trpasličí planeta Pluto ČESKÝ JAZYK Pády podstatných jmen Vzory podstatných jmen Vyjmenovaná slova Slovní druhy Pravidla. Matematika - 2. díl - téma č. 1 Obvody a obsahy rovinných útvarů, jednotky délky a obsahu (str. 4) - teorie: strana 6 - 9 (nastudovat a přepsat do sešitu z MAT, termín: do 30 Jednoduché slovní úlohy - Duration: 15:31. obsahy a obvody rovinných obrazců - čtverec, obdelník, Slovné úlohy na lineárne rovnice.

15. OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, lichoběžník, rovnoběžník), souvislost určitého integrálu s obsahem rovinného obrazce 1. Vypočítejte obsah trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a) a = 26,43 mm, b = 37,56 mm, c = 41,62 mm b) b = 72,5 mm, c = 56,7 mm, =74°12´ 2 OBSAHY A OBVODY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 1. Vypočtěte obvod a obsah a) rovnoramenného trojúhelníku o základně délky a = 5 cm a rameni délky b = 4 cm. b) rovnostranného trojúhelníku o straně délky a = 5 cm. 2. V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou dány délky odvěsen a = 10,2 cm, b = 28 cm. Vypočtěte jeho obvod, obsah

Bakalářská práce Sbírka úloh na obvody a obsahy rovinných útvarů je určena pro vyučující a především pro žáky středních škol. Pro vyučující může sloužit jako zdroj úloh, pro žáky jako doplňující učební text. Tato práce je pro lepší porozumění doplněna názornými obrázky vytvořenými v programu GeoGebra slovní úlohy; desetinná čísla - porovnávání, sčítání, odčítání; třídění prvků - Vennovy diagramy; rovnice o jedné neznámé; obvody a obsahy rovinných útvarů; geometrie - úhel, velikost úhlu, osa úhlu; konstrukce podle slovního zadání; pravoúhlý trojúhelník (výpočet obsahu

20.Analytická geometrie lineárních útvarů Parametrické vyjádření přímky v rovině a prostoru. Obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky. Parametrické a obecné vyjádření roviny. Polohové úlohy. 21.Metrické úlohy v analytické geometrii Analytické určení vzdálenosti dvou bodů, bodu od přímky, bodu od roviny, dvo OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ OBVODY A OBSAHY. LINEÁRNÍ funkce,rovnice, slovní úlohy, nerovnice, soustavy rovnic Funkce Lineární Funkce Lineární rovnice - úpravy Řešení Lineární rovnice Příklady řešené - Lineární rovnice Slovní úlohy o směsíc Na základě předchozího učiva žáci vypočítávají obvody a obsahy různých rovinných útvarů a jejich částí, které vzniknou např. vložením jiného rovinného útvaru. Rýsují na základě obvodů a obsahů a provádí odhady. Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů Obvody a obsahy rovinných útvarů.doc SUCHÁ, Dagmar. Přehledně zpracované učivo ZŠ - od základních početních výkonů až po geometrii a statistiku

5. lekce 9. Konstrukce rovinných útvarů 10. Obvody a obsahy rovinných útvarů 6. lekce 11. Objemy a povrchy základních těles /krychle, hranol, válec, jehlan/ 12. Slovní úlohy z geometrie 7. lekce 13. Zpracování dat předkládaných formou tabulek, schémat a informací obsažených v textu 14. Funkční vztahy, grafy 8. lekce 15 Geometrická posloupnost - př. č. 18. Aritmetická posloupnost - slovní úlohy - př. č. 17. Aritmetická posloupnost - př. č. 10. Cvičná 3. kontrolní práce. Obvody a obsahy rovinných útvarů. Konstrukční úlohy. Početní řešení trojúhelníků. 3. Úpravy algebraických a číselných výrazů. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice. Obvody a obsahy rovinných útvarů. Konstrukční úlohy. 4. Soustavy rovnic a nerovnic. shrnutí. Úpravy algebraických a číselných výraz Obsahy a obvody - cvičení. Řešte úlohy: Obsahy a obvody rovinných útvarů. Obsah geometrického útvaru vyjadřujeme kladným číslem udávajícím počet jednotkových čtverců, kterými je možno daný obrazec pokrýt tak, aby se vzájemně nepřekrývaly Název: Obsahy rovinných útvarů ve středoškolské matematice Vypracovala: Veronika Koubová Vedoucí práce: RNDr. Pavel Leischner, Ph. D. Klíčová slova: Didaktika matematiky, metodika výuky, obsahy rovinných útvarů, slovní úlohy Tato diplomová práce je zaměřena na průzkum, do jaké míry ţáci ZŠ a SŠ rozuměj

Obvody a obsahy - Diktáty a příklad

2) Obvody a obsahy rovinných útvarů (vztahy pro obvody a obsahy obrazců) 1. V Δ ABC platí: c = 8 cm, b = 5 cm, α = 30°. Vypočítejte obsah ΔABC a jeho výšky v a, v b, v c. 2. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku se základnami délek 13 cm a 7 cm a rameny délky 5 cm. 3 Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak - násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Zjišťujeme obvod útvarů. Obvody a obsahy rozlišování geometrických útvarů rovinných - obrazců a těles, na poznávání vzájemné polohy přímky a roviny. Prohloubením pojmu roviny je.

Názvy geometrických útvarů a těles. Pojmy související s kružnicí Slovní úlohy. Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty. Geometrie. Obsah, obvod. Obsah, obvod: mix obvody a obsahy geometrickÝch ÚtvarŮ Text vychází ze základních pojmů souvisejících s obecným pojmem míry geometrického útvaru a z návodů na konkrétní manipulativní činnosti, prostřednictvím kterých se žákům všechny vztahy lépe objasní Obvody rovinných útvarů - vzorce - cvičení: ICT0617 : Obsahy rovinných útvarů - vzorce - cvičení: ICT0618 : Obvody a obsahy rovinných útvarů - vzorce - cvičení: ICT0619 : Kruh, kružnice - výklad: ICT0620 : Kruh, kružnice - obvod, obsah - cvičen

ZŠ Online testy z matematiky příklady cvičení úlohy spojovačk

- slovní úlohy 4. Kvadratické funkce, kvadratické rovnice a nerovnice - obvody a obsahy rovinných útvarů - středový a obvodový úhel 6 Matematika ZŠ XII - obsah rovinných útvarů 396,75 kB Mgr. Lenka Otipková: 13. 05. 2014: 1609: Matematika ZŠ XI - obvod rovinných útvarů 366,40 kB Mgr. Lenka Otipková: 12. 05. 2014: 1095: Mnohoúhelníky - slovní úlohy 214,46 kB Jaroslava Holečková: 27. 01. 2014: 1472: Mnohoúhelníky - obvody a obsahy 236,44 kB Jaroslava. Slovní úlohy na výpočty obvodů příslušných geom. útvarů v rovině při řešení různých reálných situací. · obvody a obsahy rovinných útvarů · konstrukční úlohy · množiny bodů dané vlastnosti · konstrukce trojúhelníků , čtyřúhelníků , kružni OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH ÚTVARŮ základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, lichoběžník, rovnoběžník), souvislost určitého integrálu s obsahem rovinného obrazce 1. Vypočítejte obsah trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a) a = 26,43 mm, b = 37,56 mm, c = 41,62 mm b) b = 72,5 mm, c = 56,7 mm, =74°12´ 2

slovní úlohy - užití procentového počtu - mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním, odmocniny - číselné výrazy - výpočty a odhady -- trigonometrie pravoúhlého - obvody a obsahy rovinných útvarů - středový a obvodový úhel 6. Funkc Vzorce pro obsahy 106.28kB. Obsahy rovinných útvarů.docx 86.64kB. Slovní úlohy.pdf 450.63kB. Opakování ZŠ.pdf 957.9kB. Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Poslední změny. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky.

Úlohy s obvody - eStránky

Čtyřúhelník - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Slovní úlohy na obsah a obvod K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Obsahy útvarů pomocí přeuspořádání částí Začneme s plochami a obvody obdélníků. Pak budeme řešit složitější tvary, například kruhy a trojúhelníky.. Slovní úlohy. objemy a povrchy těles. Obsahy a obvody rovinných útvarů. rovinných útvarů Obvody a obsahy rovinných útvarů Převody jednotek obsahu 6. lekce: Stereometrie Kvádr, krychle, síť kvádru a krychle Objem a povrch kvádru a krychle Jednotky objemu a jejich převody Jednoduché slovní úlohy na objem a povrch kvádru a krychle 7. lekce: Jednoduché konstrukční úlohy

Matematika - obvod a obsah obrazců - Matematika — testi

Slovní úlohy; III. Práce s daty, závislosti. IV. Geometrie v rovině. Základní geometrické pojmy; Pythagorova věta; Konstrukční úlohy; Obsahy a obvody rovinných útvarů; V. Geometrie v prostoru. Základní úlohy o tělesech; Povrchy a objemy těles; VI. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Cvičné didaktické testy. - slovní úlohy - definice, věty, důkazy (přímý, nepřímý, sporem) 3. Množiny a operace s nimi 8 hod 20.10 - obvody a obsahy rovinných útvarů - Euklidovy věty, věta Pythagorova - mocnost bodu ke kružnici - množiny bodů dané vlastnosti - základní geometrické konstrukce. Obvody a obsahy rovinných útvarů, konstrukce. Objemy a povrchy těles. Shodnost. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. Poměr, měřítko mapy. Trojčlenka, slovní úlohy. Celá čísla. Čísla přirozená s nulou + rozšíření o záporná čísla (nalevo od 0 Priklady.com - Sbírka úloh: Slovní úlohy na rovnice a na soustavy rovnic Turisté jsou ubytováni ve třech hotelích. V druhém hotelu je ubytovaných o 8 turistů více než v prvním a ve třetím o 14 více než v druhém

Název materiálu: Obvody a obsahy rovinných obrazců Ročník: 1. - 4. ročník Identifikace materiálu: ENZ_32_S2 Jméno autora: Ludmila Enžlová Předmět: Matematika Tematický celek: Slovní úlohy Anotace: Řešení slovních úloh na výpočet obvodu a obsahu rovinných obrazců pomocí e - learningového systému Moodle Polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů Trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky. Kružnice, kruh. Obvody a obsahy rovinných útvarů. Euklidovy věty Mocnost bodu ke kružnici Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů 5. Proměnná, algebraické výrazy únor 10 Mnohočleny Možnost procvičení typů rovinných obrazců, jejich obvodů a obsahů nebo třeba i zlomků. konstrukční úlohy, lze pomocí základních konstrukčních úkonů z konstruovat i složitější konstrukce Dobře využitelná pro ukázkové konstrukce. obvody a obsahy rovinných útvarů, atd. Vhodné pro vysvětlení pojmů a.

Obvody a obsahy geometrických útvarů aplikované na úlohy CERMAT. Jak si zvolit obchodní styl + soutěž o kapitál 30000 Kč a členství v Trhy.cz premium klub - Duration: 1:19:32. Quastic. Pa,Pb,Pc. paty výšky trojúhelníku (bod, kde výška kolmo protíná svou stranu. obsah trojúhelníku (nejjednodušší výpočet: strana * výška / 2). o. obvod trojúhelníku (součet všech tří stran) Nahlásit protiprávní obsah Obvody a obsahy rovinných útvarů. obvodem obrazce rozumíme délku jeho hranice 9. Planimetrie - obvody a obsahy rovinných útvarů, Pythagorova věta, Euklidovy věty a jejich užití při řešení slovních úloh z praxe. 10. Zobrazení v rovině - shodná a podobná zobrazení, jejich využití při řešení úloh z praxe. 11. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. 12. Trigonometrie, slovní úlohy. 13 Obvody a obsahy rovinných útvarů: DUM: Skládačka - násobky 2-10: DUM: Skládačka - násobky 8, 9, 10: DUM: Slovní úlohy čarodějky Berty: DUM: Dopravní ruch - matematika: DUM: Slovní úlohy o pohybu - 1. varianta - 1: DUM: Slovní úlohy o pohybu - 2. varianta - 1: DUM: Počítej v oboru do 100 a přikládej kartičky: DUM

Záložka - Obvody a obsahy, Povrchy a objemy je skutečnou parádou pro všechny žáky od 5-9. ročníku všech základních škol (čili druhého stupně). Každý středoškolák by již tyto vzorce měl znát, ovšem i pro středoškoláky je záložka velmi užitečná Materiál obsahuje úlohy, v nichž budou žáci zjišťovat obsah a obvod obrazců. Vypracováno ve dvou verzích - s čtvercovou sítí a bez ní. Přiloženo autorské řešení. Očekávaný výstup: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu PL - čtvercová síť.doc PL.doc Řešení.doc NOGOLOVÁ, Renata. Pátrej po obsahu a obvodu.

umí řešit slovní úlohy pomocí sestavení a vyřešení lineární rovnice a soustavy rovnic zná základní pojmy z finanční matematiky Opakování Obvody a obsahy rovinných útvarů Povrchy a objemy prostorových útvarů Konstrukční úlohy Volné rovnoběžné promítání Rýsovací pomůcky . Title: SV Slovní úlohy na logické myšlen Slovná úloha: Geometrická postupnosť od Armag. 5: 02. 06. 2020 20:25 od vlado_bb: Obvody a obsahy rovinných útvarů od Asprbr. 10: 02. 06. 2020 16:10 od Cheop: Variace od Andy15. 17: 02. 06. 2020 11:39 od misa 48 Ing. ronislava Součková M Řešíme slovní úlohy 5. 49 Ing. ronislava Součková M Zlomky, procvičování 5. 50 Ing. ronislava Součková M Zlomky ve slovních úlohách 5. 51 Ing. ronislava Součková M Opakování učiva, zlomky 6. 52 Ing. ronislava Součková M Počítání s přirozenými čísly 6 slovní úlohy. Geometrie - opakování - doby, přímky, obvody a obsahy rovinných geometrických útvarů. Anotace Pracovní list slouží k ověření znalostí z aritmetiky a geometrie. A, B - skupiny

Obsah, obvod - Procvičování online - Umíme matik

 1. Výrazy s proměnnou, jednoduché výrazy (obvody, obsahy rovinných útvarů) Využití ve slovních úlohách (proměnná) přesahy; Do: F (6. ročník): Vlastnosti těles, fyzikální veličiny : Rovnost, nerovnost, rovnice řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým výpočtům obsahu a obvodu čtverce a obdélník
 2. Slovní úlohy na lineární rovnici. Kvadratická funkce - příklady k procvičení. Historické úlohy na kvadratickou rovnici. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. Obvody a obsahy rovinných obrazců. Užití trigonometrie v praxi. Kombinatorika - cvičení. Užití aritmetických posloupnost
 3. Slovní úlohy-slovní úlohy,slovní úlohy o pohybu,slovní úlohy o společné práci. učení,pracovní, sociální personální F-řešení fyz.úloh, EGS-Evropa a svět-srovnání států-počet obyvatel, EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí(životní prostředí,ovzduší)-slovní úlohy
 4. 8.6. - 17.6. (do 17.6.)Poslední věc, kterou tento rok uděláme, je povrch hranolů. Napište si do sešitu nadpis a opište dokument POVRCH HRANOLů. Pak na vás čekají příklady na objem a povrch hranolů. Nemusíte dokumenty tisknout, stačí si do sešitu překreslit ty náčrty hranolů a počítat ;-) Na konci najdete ještě 3. dokument, dle kterého..

Přijímací zkoušky 9

 1. - Pythagorova věta; geometrické slovní úlohy (objemy a povrchy těles, obvody a obsahy rovinných útvarů, obvod kružnice, obsah kruhu; úhlopříčky . atd.). Praktické aplikace. Slovní úlohy - společná práce, směsi, procenta, pohybové úlohy, společný násobek a společný dělitel, praktické aplikace. Převody jednote
 2. • řešit geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných útvarů, povrchy a objemy těles • zná postup konstrukčních úloh u jednoduchých rovinných útvarů, umí využít vlastnosti množiny bodů v geometrii - žáci nevidomí, či zrakově postižení rýsují pouze podle svých možností a schopnost
 3. Rovinné útvary - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 4. porovnává obvody rovinných útvarů. určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinnných útvarů. porovná pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů. používá základní jednotky obsahu. sčítá, odčítá a porovnává graficky úsečky. určí délku lomené čáry graficky i měřením. převádí jednotky délk
 5. Cíl výuky: počítání obvodů a obsahů rovinných obrazců Získané dovednosti: počítání s obvody a obsahy Stručný obsah: Pracovní list Řešení Pomůcky: psací potřeby, kalkulačka Poznámky: Vytvořeno: 12/2012 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o..
 6. Tématem jsou obvody a obsahy rovinných útvarů. výukové video zde. psaný výklad zde a zde . příklady na procvičení zde . doporučuji využít i techambition a khanacademy. v Petákové doporučuji úlohy na straně 50/96 až 99, straně 51/100, 102, 106, 108. na ověření znalostí doporučuji příklady v bakalářích (/dokumenty/2.C
 7. obvody a obsahy rovinných útvarů množiny bodů dané vlastnosti; Thaletova kružnice, zorný úhel úsečky; kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů daných vlastností mocnost bodu ke kružnici 4.32 Shodná a podobn

Video: Obsah - slovní úlohy z matematik

• řeší úlohy na obvody a obsahy rovinných útvarů Stereometrie Dotace učebního bloku: 5 Výsledky vzdělání Učivo Ţák: určuje povrch a objem základních těles s vyuţitím funkčních vztahů a trigonometrie Povrchy a objemy základních těles a těles sloţených Goniometrie obecného úhlu Dotace učebního bloku: Měří délky, zjištuje obvody a obsahy rovinných útvarů. Ke zjišťování a odhadování obsahu rovinných útvarů používá geometrickou chirurgii. Trojúhelník - porovnávání obsahů trojúhelníků, důkazové úlohy, obsah trojúhelníku. F - látky a tělesa. M-9-3-05 Intuitivně užívá pojem množina všech bodů dan 15. žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při úlohy neváhali obměnit a zařadit podle vlastního názoru a svých potřeb. Nebráníme se ani přiměře-nému užívání pomůcek k usnadnění řešení. Naopak a středový úhel, n-úhelník, obvody a obsahy rovinných útvarů, množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční a početní úlohy Funkce a jejich základní vlastnosti - definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, grafy funkcí, způsoby zadání funkcí, vlastnosti funkcí - monotónnost, sudost, lichost, omezenost začali jsme opakovat obvody a obsahy rovinných útvarů, v PS jsme udělali cvičení na str. 13/A1 za DÚ: dokončit PS str. 14/A2 písemky dopadly celkem dobře: bylo 12 jedniček, 3 dvojky, 3 trojky, 2 čtverky, bohužel se objevily i tři pětky (dotyční si budou muset nad celými čísly znovu sednout a zopakovat, příp. mě konzultovat

 • Výměna čelního skla cena ostrava.
 • Vectavir příbalový leták.
 • Přehrát film poslední mohykán.
 • Lennox watch.
 • Madonna hity.
 • Winx club dress up.
 • Jak často je normální se milovat.
 • Ortel diskografie.
 • Heluz miako 15 50.
 • Aldosy.
 • Karlovarská veterán rallye 2019.
 • Browning 707.
 • Vykastrovaný kačer.
 • Plazi zajímavosti.
 • Jak dlouho uzivat vitamin d.
 • Student map cvut.
 • Utf8 í.
 • Kdy stříhat cypřiše.
 • Hannah montana ve filmu online cz dabing.
 • Kluk skloňování.
 • Computer časopis online.
 • Barvení vlasů kurkumou.
 • Ssis.
 • Navarro dave.
 • Propojení fotoaparátu s tabletem.
 • Five inches online.
 • Epicystomie.
 • F lux download for pc.
 • Www astro.
 • Melir na vlasy.
 • Bolest levé mandle.
 • Aplikace canon camera connect.
 • Nissan x trail 1.6 test.
 • Josef lada pohádky online.
 • Lps dogy bazar sk.
 • Likvidace eternitu plzeň.
 • Windows audacity.
 • Parciální mola.
 • Fotomodeling brno.
 • Sonda k marsu.
 • Černé vizitky.