Home

Přímá pedagogická činnost ředitele školy 2022

Vydání ŠD 5/2017 Přímá pedagogická činnost vychovatelky školní družiny. Datum: 22. 8. Vydání Řízení školy ŠD 5/2017 Zobrazit aktuální vydání . Archiv Řízení školy Ročník 2020. Vydání č. 11/2020 Vydání č. 10/2020 Vydání č. 9/2020. stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší Učitelé ZUŠ Možnosti snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti § 3 odst. 1 Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z. (2) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen svazek obcí), může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele.

(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z. O tom, zda bude vykonávána přímá pedagogická činnost, rozhoduje zásadně ředitel školy. Přímou pedagogickou činností nebude nikdy pouhý dohled nad žáky po cestě na mimoškolní akci a z ní, dohled při divadelním, filmovém a podobném představení (pedagogický pracovník zde nemůže na žáky přímo působit) Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 2.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při.

V úvodní části je vymezeno postavení ředitele základní školy v České republice. Praktická část práce se zabývá srovnáním přímé pedagogické činnosti a některých dalších požadavků na ředitele základního školství v Polsku, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku Přímá a nepřímá činnost asistenta pedagoga. Zbývající část z hodinové dotace úvazku by měla být nepřímá pedagogická činnost - tedy například při 36 hodinách přímé pedagogické činnosti by zbývající 4 hodiny (doplnění do 40ti hodinové pracovní doby) měly být na nepřímou pedagogickou činnost. PPČ - přímá pedagogická činnost PS - práce související. V prvním případě tedy rozvržením obou částí přímé pedagogické činnosti došlo k tomu, že pedagogický pracovník má pracovat pro svého zaměstnavatele jen 2 pracovní dny v týdnu a v ostatní dny nemá žádnou pracovní povinnost, což se pochopitelně promítá do některých dalších pracovněprávních. Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2019: - speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) - běžné školy/třídy: 20 až 40 hodin (rozhoduje ředitel školy) Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2021

Pedagogická činnost ředitele ve vybraných zemích OECD Director of Teaching activities in selected OECD countries. bachelor thesis (FAILED) View/ Open. Text práce (610.4Kb) Abstrakt (83.17Kb) Abstrakt (anglicky) (82.26Kb) Posudek vedoucího (461.7Kb) Posudek oponenta (308.2Kb (školský zákon) (dále jen přímá pedagogická činnost); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogický Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z. Mám nařízenou přímou pedagogickou činnost od 8-13h a nepřímou před či po. Nepřímou ped. činnost si můžeme dle libosti upravovat (omezení je 6-18h v pracovní dny). Dotaz - pokud jdu k lékaři na celý den, zaměstnavatel mi uznává pouze 5 hodin přímé práce, zbytek jelikož je to nepřímá mi uznána není (do výše 8hodin)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Pro ředitele škol a školských zařízení jmenované před 1. lednem 2015 bude i po účinnosti novely platit takový stav, za jakého byli do funkce ředitele školy nebo školského zařízení jmenováni - to znamená, že mohou vykonávat činnost ředitele školy nebo školského zařízení, přestože nesplňují předpoklad.

75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé ..

Přímá pedagogická činnost. DAUC ID: 10581 V kategoriích: Školství; Klíčová slova: Zaměstnanec Škola; Jsme základní škola, která současně sdružuje 2 mateřské školy (a to 3. a 6.). Na škole máme 2 zástupkyně (pro 1. a 2. stupeň), vedoucí vychovatelku a na každé MŠ vedoucí učitelku. Podle našeho organizačního. Prosím o informaci týkající se přímé pedagogické činnosti vedoucích zaměstnanců. Jaká je přímá pedagogická činnost ředitele základní ąkoly: počet tříd 27, počet oddělení ąkolní druľiny 11, počet oddělení ąkolního klubu 1. U ředitele předpokládám 5 hodin Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu 21). HLAVA III PRACOVNÍ DOBA A PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Doplňková činnost školy Zobrazit víc Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr. Publikováno: 1. 1. 2016 Autor/autoři:. vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a). (3) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem

- zástupce ředitele školy (přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele) a je diferencován podle 2017 Lužec nad Vltavou dne 31. 8. 2017 Ing. Pavla Kopeluková ředitelka školy. Title: Vnitřní platový předpis Author: PaedDr. Jan Miká Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace strana 5 z 17 2. Koncepce školy na další období Škola bude mít od 1. září 2017 20 tříd denního studia - v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 5 tříd, v oboru Sociální činnost 4 třídy, v oboru Pedagogick - zástupce ředitele školy - ZŠ (statutární zástupce ředitele školy) - vedoucí školní jídelny - hlavní kuchařka - vedoucí vychovatelka ŠD Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže 400 až 1000 Kč - přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele. 15. Příplatek za rozdělenou.

Přímá pedagogická činnost vychovatelky školní družiny

 1. Pedagogická rada projednala dne 30.08.2017 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.08.2017 prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou pedagogům rozvrhem hodin stanovena přímá pedagogická činnost
 2. a) a vykonává činnost ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat tuto činnost nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nevykonává činnost ředitele školy alespoň 10 let.. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Odborná kvalifikace získaná podle zákona č
 3. Koncepce rozvoje školy je založená na vizi ředitele školy, na představách učitelů, rodičů a žáků, na představách zřizovatele a školské rady a podmínkách školy jako takové. Jsem přesvědčena, že práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, a je proto nutné.
 4. Velký vliv na vnímání učitelů ředitele školy při hospitační činnosti má také jeho přímá pedagogická práce, jejíž rozsah je tabelizován v nařízení vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 75/2005 Sb. pro školy a školská zařízení. Nezasvěceným pohledem by se mohl
 5. zástupce ředitele školy - odloučené pracoviště Slovákova - Mgr. Blanka Bohatcová ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2017) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: 5 5
 6. imum času a většinou tuto činnost vykonávají o víkendech

Pedagogicke.info: MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se ..

Nutné změny ve směrnicích školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka ale také z lektorování stovek odborných seminářů organizovaných pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a. U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. (5

přímá pedagogická činnost - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č očinnost, při které je vykonávána přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost nebo přímá speciálně pedagogická činnost nebo přímá pedagogicko-psychologická činnost přímým působením na vzdělávaného. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka jsou dále uvedeny vkapitole 1.1.2 Doplňková činnost školy Autor/autoři: JUDr.Eva Janečková. Doplňková činnost příspěvkových organizací je obecně upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) Zaměstnavatel zaměstnanci určuje pracovní dobu a přímou pedagogickou činnost. Výklad je uveden v § 23 Přímá pedagogická činnost, zákon č. 159/2010 Sb. novelizuje s účinností od 1. 7. 2010, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Přespočetné hodiny - mimořádná opatření- shrnutí

 1. ředitel školy 30. 08. 2017 01. 09. 2017 pedagogická 31. 08. 2017 3/32 Seznam zkratek ZŘTV zástupce ředitele pro teoretickou výuku ZŘPV zástupce ředitele pro praktickou výuku Ř ředitel školy VHP vedoucí hospodářský pracovník ŠVP školní vzdělávací program MR metodická rada MCV manažer centra vzděláván
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 veřejná verze Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 č. j.: 07/2017 Pedagogická rada seznámena dne: 31. 8. 2018 Schváleno školskou radou dne: 12. 9. 201
 3. Doporučoval bych české vládě, aby se inspirovala na Slovensku, kde jsou podmínky učitelek mateřských škol výrazně lepší, například jejich přímá pedagogická činnost je 28 hodin týdně, u nás je to 31 hodin, vysvětluje Radek Sárközi
 4. Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace vedení školy do 19. 2. 2017. 6. Třídní učitelé Úkoly: Třídní učitelé upozorní ředitele školy na žáky, kteří do pěti dnů nepřítomnosti ve škole.
 5. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evroá 33 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY za školní rok 2017/2018 Předkladatel: PhDr. Mgr. Pavel Drtina ředitel školy V Praze dne 16. 10. 2018 þ.j. 732/201

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

2017 usnesením č. 1419/2017/RK-30 Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: vyhlášky, normy Jihočeského kraje Změnový list ke směrnici č Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evroá 33 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY za školní rok 2016/2017 Předkladatel: PhDr. Mgr. Pavel Drtina ředitel školy Praha, 25. 9. 2017 ý.j.: 789/2017 Asistent pedagoga jako zaměstnanec školy a podpůrné opatření a pravidla jeho financování; Přímá pedagogická činnost a činnosti související; Rozsah přímé pedagogické činnosti + Privátní stránka s formuláři, vzory v elektronické editovatelné podobě a dalšími užitečnými materiály Prázdninová činnost 2016/2017: celkem Tábora pobytové příměstské kurz v rámci vzdělávání externistů - 40 hod. - dílčí přímá pedagogická činnost pod záštitou NIDV Praha. Naše zařízení se zajímá o děti, mládež i dospělé v odloučeném pracovišti 11. 2017 Podpis ředitele a razítko DDM : Mgr. Ivana. Sjednotit by se měla rovněž přímá pedagogická činnost zástupců ředitele a vedoucích učitelek v MŠ i jejich zařazení do tarifních tříd. Nově by měla být stanovena přímá pedagogická činnost vychovatelek a asistentů pevně (nikoliv formou intervalu) a mělo by se omezit jejich zaměstnávání na částečné úvazky

(po jeho novele účinné od 1. září 2012) platí: Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin. PEDAGOGICKÁ RADA. Řízení ve školství 2-5 - dle §164 školského zákona č. 561/2005 Sb. ředitel zřizuje . PEDAGOGICKOU RADU - poradní orgán ředitele školy - pedagogická rada projednává: zásadní pedagogické dokumenty. opatření týkající se vzdělávací činnosti školy

341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech ..

PEDAGOGICKÁ KOMORA: Asistent pedagoga - změny v přímé

 1. Pedagogická činnost ředitele ve vybraných zemích OECD CU
 2. Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah od 01
 3. Učitelské novin
 4. Přímá a nepřímá pedagogická činnost - Otazkanapravnika

PEDAGOGICKÁ KOMORA: září 201

 1. Rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelek mateřských
 2. Česká škola: Metodický výklad Ministerstva školství
 3. Přímá pedagogická činnost DAUC
 4. Dotaz: Přímá pedagogická činnost vedoucích zaměstnanců Z
 • Kojot a road runner.
 • Chevrolet corvette c3 1980.
 • Ve sparech dabla.
 • Filmy 2017 cz dabing.
 • Zubní dlaha.
 • Dřezové ramínko.
 • Toto cutugno alba.
 • Správná podprsenka.
 • Panel barevná stěna.
 • Sniper filmy.
 • Měřící řetězec.
 • Fotoforum innsbruck.
 • Dwayne johnson dabing.
 • Vichry zimy kniha.
 • Youtube nils and bianca.
 • Holandský tulipánový pes.
 • Rytíř sedmi království wiki.
 • Olivový olej arbequina.
 • Jízdárna pražského hradu výstava.
 • Řetěz hecht 50.
 • Silové zvíře lev.
 • Levné závěsy na okna.
 • Heluz miako 15 50.
 • Černý humor.
 • Zákon o ochraně spotřebitele 2017.
 • Tvoření slov pracovní list.
 • Excel přepínání mezi listy.
 • The texas chainsaw massacre csfd.
 • Nanoznik maclaren.
 • Úklid kanceláří plzeň.
 • Stamford bridge new stadium.
 • Čeledi rostlin charakteristika.
 • Captiva lpg.
 • Kostel očišťování panny marie dub nad moravou.
 • Potřeby pro miminka plzeň.
 • Pomazánky na slaný dort.
 • Parmentier recept.
 • Kontryhel nežádoucí účinky.
 • Recepty z cukety moučníky.
 • Dobrý den valašsko.
 • Test kam na strednu skolu.